REGULAMENT

  privind Sistemul automatizat si integrat de preluare si prelucrare a cererilor programări on-line

 

Având în vedere atribuțiile organului fiscal local stabilite de legislația specifică în materie, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, necesitatea asigurării unui serviciu public de calitate prin realizarea unui sistem care să permită interacțiunea în mod organizat a contribuabililor cu organul fiscal, precum și referatul de necesitate nr. 181521/07.12.2020 care a fost aprobat, având ca obiect achiziția serviciului: „Sistem automatizat și integrat de preluare și prelucrare a cererilor de programări on-line”;

 

În considerarea necesităţii de adoptare a unor măsuri care să asigure gestionarea eficientă a activităţii de primire si soluţionare a declaratiilor fiscale/cererilor pentru dobandirea/instrainarea/tranferul mijloacelor de transport;

 

Propunem:

 

aprobarea prezentului Regulament care stabilește modul în care se desfăşoară activitatea de primire şi soluţionare a documentelor privind instrainarea/dobandirea/transferul mijloacelor de transport.

 

Cap. I Dispoziții generale

Art.1 Programarea online permite rezervarea de către persoanele fizice și/sau juridice a intervalului de timp pentru prezentarea la ghișeu în vederea depunerii documentelor privind instrainarea/dobandirea/transferul mijloacelor de transport, aceasta realizându-se on-line pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Iasi - http://www.primaria-iasi.ro/ de persoana interesată (contribuabil/împuternicit). Nu se pot face programari prin email, fax sau telefonic.

Art.2 Înainte de completarea programării, contribuabilul se asigură că deţine toate documentele necesare demersurilor, documente prevăzute de legislatia specifica in materie fiscală.

Art.3 Un contribuabil persoana fizică/juridică are dreptul la o singură programare activa,  o altă programare fiind disponibilă după expirarea celei anterioare (pentru acelasi mijloc de transport/aceeasi serie șasiu).

Art.4 Programarea se face de contribuabil/imputernicit, este gratuită şi netransmisibilă.

Art.5 Prin confirmarea procedurii de programare online, contribuabilul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date.

 

Cap. II Programarea on-line, primirea și soluționarea documentelor privind instrainarea/dobandirea/transferul mijloacelor de transport.

Art.6 Programarea on-line pentru depunerea documentelor privind instrainarea/dobandirea/transferul mijloacelor de transport se face, prin intermediul aplicației de programare on-line, pe pagina oficială de internet a Primariei Municipiului Iasi - http://www.primaria-iasi.ro/ .

Perioada disponibilă pentru programare on-line va fi stabilită în funcție de gradul de ocupare, iar pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul nu se fac programări.

            Programul de lucru al organului fiscal este zilnic intre orele 08:30-16:30, cu exceptia zilei de joi cand programul este in intervalul orar 08:30-18:30.

Art.7 Contribuabilul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare.

Art.8 Pentru a continua programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimţământului cu privire la termenii şi condiţiile de programare on-line conform prezentului regulament și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și luarea la cunoștinţă a prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de depunere a documentelor privind instrainarea/dobandirea mijloacelor de transport. Pentru finalizarea programării este obligatorie accesarea butonului Confirmă programarea din mesajul primit la adresa de email indicată în formularul de programare.

Art.9 După finalizarea programării aplicația va transmite un mesaj automat pe adresa de e-mail indicată de contribuabil/imputernicit, cu data și ora programării și un număr unic de identificare a programării. (în caz contrar vă rugăm verificaţi şi folderul Spam).

Adresa de e-mail introdusă trebuie să fie validă.

Art.10 Programarea on-line neonorată va fi anulată automat.

Art.11 Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

Art.12 Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii documentelor privind instrainarea/dobandirea/transferul mijloacelor de transport duce la anularea rezervării.

Art.13 În cazul în care programarea on-line se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ – documentele privind instrainarea/dobandirea/tansferul mijloacelor de transport se vor depune, în altă zi lucrătoare comunicată contribuabilului prin e-mail. Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi îşi rezervă dreptul de a anula programările neconforme care nu respectă prevederile enunţate mai sus sau care au dosarul incomplet.

Art.14 Depunerea documentelor privind instrainarea/dobandirea/transferul mijloacelor de transport se face numai la data şi ora stabilite, conform programării. Neprezentarea la data şi ora programate, neconformitatea datelor înscrise în rubricile din formularul de programare cu datele care rezultă din documentele justificative prezentate şi/sau lipsa tuturor actelor necesare duc la anularea programării.

Contribuabilul va prezenta formularele completate si documentele jusificative în original și copie, certificate pentru conformitate cu originalul, sub semnatura olografa, precum și dovada achitării impozitelor si taxelor (daca este cazul).

Art.15 Funcţionarii publici desemnați, soluţionează cererile în conformitate cu prevederile legale în materie fiscala şi cu prevederile prezentului regulament.

 

III. Dispoziţii finale

Art.16 Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet și, produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat în concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.