Persoane fizice

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

  1. Declarație fiscală :
  1. Cartea de identitate a autovehiculului emisă de R.A.R. în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;
  1. Contract de vânzare cumpărare model 2016 ITL 054 vizat în cadranul B de către unitatea administrativ teritorială în care are domiciliul vânzătorul/factura vizată (REMTII)/act de adjudecare/act de donație/certificat de moștenitor/contract de partaj/contract de schimb/contract de leasing/contract de fiducie, etc., în original și în copie în 4 exemplare;  
  2. Carte de identitate/buletin atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător, în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;
  3. Certificat de atestare fiscală, în cazul în care vânzătorul este persoană juridică;

   *în cazul contractelor de leasing financiar: 

          *în cazul finalizarii contractelor de leasing financiar: 

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DOBÂNDITE ÎN STRĂINĂTATE

1. Declarație fiscală:

2. Cartea de identitate a autovehiculului emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Actele de proveniență, în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură, iar în cazul celor întocmite în altă limbă decât cea română traducerile în limba română realizate de un traducător autorizat;

4. Actul de identitate al noului proprietar în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

 

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT NOU CUMPĂRATE 

 1. Declarație fiscală:

2. Factură fiscală, în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Cartea de identitate a mijlocului de transport emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

4. Actul de identitate al noului proprietar în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

 

DECLARAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DOBÂNDITE DIN STOC DE MARFĂ

1. Declarație fiscală:

2. Factură fiscală (trebuie să existe mențiunea clară că mijlocul de transport este vândut din stocul de marfă), în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Certificat de înregistrare fiscală a societății economice care înstrăinează cu mențiunea obiectului de activitate emis de Oficiul Rgistrului Comerțului, în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

4. Actul de identitate al noului proprietar în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

5. Certificat de atestare fiscală (în cazul mijloacelor de transport second-hand).

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CA URMARE A ÎNSTRĂINĂRII 

 

1. Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016;

2. Actul de identitate al vânzătorului, al cumpărătorului,  în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Contract de vânzare cumpărare model 2016 ITL 054, în 5 exemplare/ factură în original și 4 exemplare în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură, certificat de moștenitor, act de donație, act de partaj, hotărâre judecătorească definitivă etc.;

*În cazul contractelor de leasing financiar care se reziliază – procesul verbal de predare/primire a bunului sau a altor documente similar care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing.

 

4. Cartea de identitate a mijlocului de transport emisă de R.A.R., în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CA URMARE A CASĂRII/RADIERII DIN CIRCULAȚIE

1. Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016;

2. Actul de identitate al proprietarului,  în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Cartea de identitate a autovehiculului emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

4. Certificat de distrugere și/sau radiere,  după caz, în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură.

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT CA URMARE A SCHIMBĂRII ADRESEI DE DOMICILIU

1. Declarație fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016;

2. Actul de identitate al proprietarului,  în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

3. Cartea de identitate a autovehiculului emisă de R.A.R., în original și în copie certificată „conform cu originalul” sub semnătură;

 

Notă: În cazul unei hotărâri judecătoreşti care consfinţeşte faptul că o persoană a pierdut dreptul de proprietate, aceasta are obligaţia să depună la organul fiscal o copie certificată "Conform cu originalul" şi semnată împreună cu declarația fiscală pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport (model 2016 ITL 016) - Descarca formular ITL 016.

 

Persoane juridice

SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Nota!  Pentru instrainarea mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa efectueze plata tuturor obligatiilor fiscale restante, obligatiile fiscale scadente pana in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal local cât și plata impozitului pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat, conform art. 159 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Nota! Pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala toti contribuabilii persoane juridice datoreaza o taxa pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala astfel:

-in aceeasi zi (3 ore) de la data depunerii cererii, taxa este in suma de 34 lei;

-in termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, taxa este in suma de 18 lei;

-in regim normal (2 zile) de la data depunerii cererii, fara plata.

 

DECLARAREA/INREGISTRAREA IN EVIDENTA FISCALA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

-mijloacele de transport aflate în proprietate – după capacitatea cilindrică (in 2 exemplare) – Descarca formular ITL 005;

-mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone aflate în proprietate (in 2 exemplare) - Descarca formular ITL 006;

-mijloacele de transport pe apă aflate în proprietate (in 2 exemplare)- Descarca formular ITL 007;

-echipamente si utilaje destinate obținerii de venit care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, și pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător (in 2 exemplare) - Descarca formular Model 2009 ITL 016;

 

Pentru mijloacele de transport in proprietate :

Pentru mijloacele de transport in leasing :

Finalizari contracte leasing:

 

Nota! In cazul operatorilor economici, comercianti auto sau societati de leasing care au ca obiect de activitate „comertul cu autoturisme” este necesar sa prezinte copie dupa CUI/certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si dovada inregistrarii in contabilitate ca stoc de marfa.

Operatorii economici, comerciantii auto sau societatile de leasing care solicita instrainarea/dobandirea unui numar mai mare de 3 mijloace de transport vor depune documentele justificative necesare instrainarii/dobandirii mijloacelor de transport, la Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi, fara programare, termenul de solutionare a acestor cereri fiind de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii. Acestia vor primi dovada care cuprinde numarul de inregistrare si data inregistrarii, precum si data prezentarii pentru solutionarea cererilor.