Persoane juridice

Nota!  Pentru instrainarea mijloacelor de transport contribuabilul trebuie sa efectueze plata tuturor obligatiilor fiscale restante, obligatiile fiscale scadente pana in prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal local cât și plata impozitului pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat, conform art. 159 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.